Loading ...

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเส้นเฝ้าระวังชายฝั่ง (CM. Line Change Area)

CM. Line Change Area
C.M. Line Erosion/Accretion

การกัดเซาะและทับถมแนวชายฝั่ง

ผลการวิเคราะห์พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่(ตร.ม) พื้นที่(ตร.กม) พื้นที่(ไร่)
ผลการวิเคราะห์พื้นที่ทับถมชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่(ตร.ม) พื้นที่(ตร.กม) พื้นที่(ไร่)