Loading ...

พื้นที่การเปลี่ยนแปลงเส้นชายฝั่งทะเล (Shoreline Change Area)

Shoreline Erosion/Accretion

พื้นที่การเปลี่ยนแปลงเส้นชายฝั่งทะเล

ผลการวิเคราะห์พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่(ตร.ม) พื้นที่(ตร.กม) พื้นที่(ไร่)
ผลการวิเคราะห์พื้นที่ทับถมชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่(ตร.ม) พื้นที่(ตร.กม) พื้นที่(ไร่)