ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยCOS

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย

ในอดีตการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลประเทศไทย จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และจะปรับสภาพชายฝั่งให้เข้าอยู่ในภาวะสมดุลอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าสมดุลแบบพลวัต (Dynamic equilibrium) ตามรอบฤดูกาล ซึ่งเป็นความสมดุลบนความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ แต่ในในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาชายฝั่งทะเลประเทศไทยเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง ทั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การขาดตะกอนสะสมตัวเพราะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไปขวางกั้นทางน้ำโดยมนุษย์ เช่น สะพาน ถนน แนวกันคลื่น การขุดทรายก่อสร้างตามแนวหาดส่งผลกระทบให้ตะกอนลดลง และไม่สามารถไปชดเชยตะกอนที่อยู่บริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้เพียงพอเมื่อถึงฤดูมรสุมหรือมีคลื่นลมมากระทบชายฝั่งจึงพัดพาตะกอนออกไปจากชายฝั่ง จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างมากมายทั้งด้านระบบนิเวศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม (กายภาพและชีวภาพ)

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการติดตามการเปลี่ยนตามแนวชายฝั่งทะเลประเทศไทย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถทางด้านแผนที่ดาวเทียม การวิเคราะห์เส้นชายฝั่ง (Spatial & None-spatial Data) ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง โมเดลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) และการโปรแกรมมิ่งเชิงตัวเลข (Numerical Modelling & numerical analysis) เพื่อเข้ามามีบทบาทในการคาดการณ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยการศึกษาและจัดทำสร้างแบบจำลองการกัดเซาะเพื่อการติดตามเปลี่ยนแปลง จัดเก็บสถิติข้อมูลเชิงพื้นที่รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในภาพรวม โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประเทศไทยในหลายพื้นที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ตามลักษณะพื้นฐานต่างๆ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากลักษณะทางอุทกศาสตร์ ธรณีสัณฐานชายฝั่ง (Coastal geomorphology) เป็นลักษณะรูปร่างของพื้นที่ชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ การลงสำรวจเก็บข้อมูลและรวมถึงการประเมินค่า CVI (ดัชนีความอ่อนไหวชายฝั่ง – Coastal Vulnerability Index) ที่มีทำให้มีผลกระทบทั้งทางด้านเศษฐกิจและสังคม

คลัสเตอร์เน็ตเวิร์ค

การใช้งาน