ดัชนีความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ปัจจัย

ดัชนีความเปราะบางของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลด้านกายภาพ

ดัชนีความเปราะบางของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลด้านศรษฐกิจ-สังคม